شرکت مهندسی آمود

معرفی واطلاعات تماس

فنداسیون و اسکلت

طراحی و اجرا فنداسیون و اسکلت ساختمان

دکوراسیون داخلی

طراحی -اجرا و بازسازی داخلی

نمای ساختمان

طراحی -اجرا و بازسازی نمای ساختمان

تخریب و نوسازی

دیوار چینی - سرامیک - کاشی کاری -رابیتس کاری