تخریب و نوسازی

تخریب ساختمان در لغت به معنی انهدام و از بین بردن ساختمان برای ساخت و ایجاد یک بنای جدید مورد استفاده قرار میگیرد که این مورد شامل مواردی از قبیل خاکبرداری ،اجرایی فنداسیون ( پی ) ، اجرای اسکلت  ، دیوار چینی ، تاسیسات ، نازک کاری و …میباشد .

از طرفی نوسازی ساختمان به معنی عام مفهوم بازسازی و انجام تعمیرات در ساختمانی را میدهد که این مورد نیز همچون مطالب ذکر شده بر بالا می تواند شامل آیتم های گوناگون باشد.

در همین ضمینه شرکت مهندسی آمود آماده ارائه خدمات در مواردی از قیبل  سفت کاری ساختمان و انجام عملیات های مانند دیوار چینی ، طراحی و اجرا رابیتس کاری برای سقف  ، سرامیک کف و سرویس های بهداشتی و انجام متره و برآورد میباشد.

نمونه پروزه های تخریب و نوسازی

تخریب و نوسازی

مقالات مرتبط با تخریب و نوسازی

متره برآورد : تهیّه نقشه و صورت وضعیت

یکی از راه های موفقیّت یک پروژه تداوم مدیریّت و آینده نگری در آن پروژه می باشد ، و از نمونه های آینده نگری، توجّه به تهیّه نقشه های اجرای و تهیه صورت وضعیّت های موقت و قطعی، درزمان اجرای پروژه می باشد. ولی آنچه که درجامعه ما رواج دارد عدم توجّه به تهیّه صورت وضعیّت در طول پروژه است. بهترین حالت تهیّه متره قطعی در طول پروژه می باشد یعنی هر بخشی از پروژه که خاتمه پیدا می کند هم زمان متره قطعی آن قسمت نیز دقیقاً تهیّه شده وپس ازدرج درصورت وضعیت موقّت در پرونده صورت وضعیّت قطعی بایگانی گردیده ومدارک آن نیز تکمیل گردد. به طور مثال اگر پروژه یک ساختمان می باشد پس از اینکه پی کنی آن تمام شد ، متره قطعی پی کنی به طوردقیق نوشته شود وبقیّه قسمت ها نیز به همین ترتیب عمل شود .ضمناً بهتر است توأم با روند پروژه تغییرات و دستور کارها نیز در نقشه ها اعمال شده و نقشه عین ساخت (ازبیلت ) نیز هم زمان تهیّه گردد. در آخر پروژه متره های قطعی تهیّه شده بازنگری شده وصورت وضعیّت قطعی تنظیم میگردد. در صورتیکه در پروژه ای این اتّفاق نیافتاد و پروژه به اتمام رسید و متره […]