سبک معماری فولدینگ

ترکیب  لایه های تو در تو فولدینگ یکی از سبک های معماری است که از ترکیب لایه های و ادغام اجزای معماری باهم در حالت های تو در تو به وجود می آید  . در این سبک، برتریِ متغیرها معیار نبوده؛ بلکه به جای قضاوت، سعی در پذیریش عناصرموجود و ادراک تفاوت هایشان است به گونه ای که هم این باشد و هم آن؛  در این اندیشه، با جهان هایی موازی، منحصر به فرد و هم ارزش سر و کار داریم. به همین دلیل است که در معماری فولدینگ، عمودی گرایی جای خود را به افقی گرایی می دهدجهان فولدینگ، جهانی همگن و خاکستری شده از سپیدی و سیاهی ها نیست؛ بلکه جهانی است خال خالی، تو در تو و لایه به لایه و در عینِ حال بدون تبعیض؛ معماری فولدینگ یکی از سبک های مطرح معماری در دهه ی پایانی قرن بیستم بود. فلسفه ی فولدینگ برای نخستین بار توسط فیلسوف فقید فرانسوی، ژیل دلوز مطرح شد. وی هم چون ژاک دریدا از جمله فلاسفه ی مکتب پساساختارگرایایی به شمار می آید که پایه ی اندیشه ی خویش را بر زیر پرسش بردن بینش مدرن و مکتب ساختارگرایی قرار دادند. فلسفه ی فولدینگ منطق ارسطویی را نیز به پرسش […]