معماری های تک

نظریات و مبانی معماری مدرن و های  تک در اصول، بسیار به یکدیگر نزدیک است و می‌توان گفت که معماری‌های ـ تک فرزند خلف معماری مدرن است. ولی از نظر شکلی تفاوت‌های بین این  مکتب های معماری مشاهده می‌شود. به طور کلی می‌توان بیان کرد که ‌آن سادگی و بی‌پیرایگی که در معماری مدرن وجود دارد در های ـ تک ملاحظه نمی‌شود واگر معماران مدرن در طرح‌های خود ماشین را به نمایش می‌گذارند، معماران های ـ تک داخل ماشین و اجزاء آن را نشان می‌دهند. باید گفت مصالح شاخص این شیوه معماری را فلز و شیشه تشکیل می دهد که: وضوح و صداقت و شفافیت را نمایان می کند عموما تصویری از صنعت و تولید را بر ذهن بر جای می گذارد . با مشاهده نمونه بناهای آن ‌اینگونه به نظر می رسد که در این نوع ساختمان سازی ، صنایع تکنولوژیکی و تصویری بیشتری نسبت به سایر بناها به کار رفته است . و در نهایت نمایانگر کارای معمار سبک های-تک معماری را شاخه ای از تکنولوژی و صنعت دانسته و نتیجه کار خود را ساختمانی کار آمد و مفید می بیند ، نه هنری و سمبلیک . البته نوعی تضاد نیز دیده می شود : معماری هر چند سخت تلاش کند ، […]