مقاوم سازی ساختمان های مختلف

مقدمه: اجرای ساختمان به آگاهی از یکسری مسائل فنی که به علم رشته های مختلف ساختمان بستگی دارد، نیازمند است. بدیهی است عدم توجه به مسائل تئوری معماری، محاسباتی و تأسیساتی در اجرا و ساخت و باز سازی ساختمان اشکالات را در پی خواهد داشت که به زودی به تعمیر ساختمان منتهی خواهد شد، که باید در اسرع وقت ساختمان را به وسیله تعمیر محافظت کنیم و ضمن اجرای اصولی تعمیر، عمر مفید ساختمان را تداوم بخشیم. چرا که در بعضی مواقع، اشتباه در تعمیر ساختمان خسارت مالی و جانی جبران ناپذیری در بر خواهد داشت.         فهرست مطالب فهرست                                                                                                                                         عنوان مقدمه:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳ ارزیابی بخش های مرتبط با رشته علمی کارآموز……………………………………………………………………………………………………………..۵ اقلیم در ساختمان………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۵ اقلیم گرم و خشک : ۹ اقلیم سرد: ۱۰ انسان، طبیعت: ۱۱ معماری در اقلیم های مختلف- ۱۳ نوع مصالح : ۱۴ ساختمان های گلی : ۱۵ ساختمان های خشتی : ۱۵ ساختمان و انواع آن- ۱۹ انواع ساختمان از لحاظ مصالح مصرفی- ۱۹ ساختمان‌های بتنی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۹ ساختمان‌های فلزی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۰ ساختمان‌های آجری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۰ ساختمان‌های چوبی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۱ ساختمان‌های ترکیبی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۱ مقاوم سازی ساختمانهای آجری غیرمسلح موجود ۲۱ بررسی علل آسیب پذیری ساختمانهای آجری و بتنی در برابرزلزله ۲۲ روش های مقاوم سازی ساختمان های بنایی………………………………………………………………………………………………………………….۲۳     در تاسیس یک […]