اجرای نمای کامپوزیت (صنایع ذوب ایران)

نام پروژه : صنایع ذوب ایران

مسولیت : طراحی – تهیه نقشه – اجرای نمای کامپوزیت

سال اجرا : ۱۳۹۲

مصالح مورد استفاده : ورق کامپوزیت