بازسازی نما ( خیابان یوسف آباد)

نام پروژه : بازسازی نما ( خیابان یوسف آباد)

مسولیت : تهیه نقشه – اجرای نما

سال اجرا : ۱۳۹۰

مصالح مورد استفاده : ورق کامپوزیت