دندان پزشکی داریوش ( تهرانپارس )

نام پروژه : دندان پزشکی داریوش

مسولیت : طراحی و اجرا

سال اجرا : ۱۳۹۳