ساختمان داریوش ۲( تهران پارس )

نام پروژه : داریوش ۲ (تهرانپارس )

مسولیت : اجرای اسکلت

سال اجرا : ۱۳۹۵