سالن زیبای گل سان

نام پروژه : سالن زیبای گل سان

مسولیت : طراحی و بازسازی

سال اجرا : ۱۳۹۳